ปฏิทินการดำเนินโครงการปีการศึกษา 2556

ลำดับที่

ชื่อโครงการ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ดำเนินการ

      1

โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

 1 มิ.ย.-6 ก.ย. 56

 อ.อุมาพร/อุ๊

2

โครงการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาและการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 31 ต.ค. 56

อ.ไพโรจน์/อุ๊

 

3

โครงการส่งเสริมการทำโครงการและติดตามการดำเนินโครงการของนักศึกษา  

 18 ม.ค. 56

 อ.ไพโรจน์/อุ๊

 

4

โครงการประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพฯ  

 มิ.ย.-พ.ค. 56

อ.ไพโรจน์/อุ๊

 

 5

โครงการจัดซื้อเครื่อง SERVER ในงานประกันคุณภาพ  

 ตุลาคม

อ.อุมาพร
อ.ไพโรจน์/อุ๊
 

 6

โครงการ  THONBURI  UNIVERSITY QUALITY AWARD (รางวัลคุณภาพ TRU)   

 12 ธ.ค. 56

อ.ไพโรจน์/อุ๊

 

 7

โครงการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพทั่วทั้งมหาวิทยาลัย 

 พ.ค.-มิ.ย.56

อ.อุมาพร/อุ๊

 

 8

โครงการการจัดการความรู้(KM)  

 20 พ.ค.-15 ส.ค.56

 อ.อุมาพร/อุ๊

 

 9

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

 เมษายน

อ.ไพโรจน์/อุ๊

 
 
Comments