Recent site activity

Oct 30, 2014, 1:44 AM Arunee Truphaphum deleted เอกสารทดสอบ
Oct 30, 2014, 1:43 AM Arunee Truphaphum created เอกสารทดสอบ
Oct 30, 2014, 1:42 AM Arunee Truphaphum edited เป้าหมายการประกันคุณภาพ
Oct 30, 2014, 1:41 AM Arunee Truphaphum edited เป้าหมายการประกันคุณภาพ 11111
Oct 6, 2014, 8:33 PM Pairot Jamsri edited ความเป็นมาของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา
Sep 11, 2014, 1:31 AM Pairot Jamsri edited มคอ. ปีการศึกษา 2556
Sep 10, 2014, 2:20 AM Pairot Jamsri edited มคอ. ปีการศึกษา 2556
Sep 10, 2014, 2:18 AM Pairot Jamsri edited มคอ. ปีการศึกษา 2556
Sep 10, 2014, 2:18 AM Pairot Jamsri edited 1. มคอ. ปีการศึกษา 2556
Sep 10, 2014, 2:14 AM Pairot Jamsri edited มคอ. ปีการศึกษา 2556
Sep 10, 2014, 2:14 AM Pairot Jamsri edited มคอ. ปีการศึกษา 2556
Sep 10, 2014, 2:08 AM Pairot Jamsri edited มคอ. ปีการศึกษา 2556
Sep 10, 2014, 2:06 AM Pairot Jamsri created มคอ. ปีการศึกษา 2556
Aug 4, 2014, 12:17 AM Pairot Jamsri attached สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556 (ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 4 ส.ค. 57).doc to รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Aug 4, 2014, 12:17 AM Pairot Jamsri deleted attachment สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 15 ก.ค. 57 13.00น.).doc from รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jul 15, 2014, 12:07 AM Pairot Jamsri attached สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 15 ก.ค. 57 13.00น.).doc to รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jul 15, 2014, 12:06 AM Pairot Jamsri deleted attachment สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 57).doc from รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jun 29, 2014, 12:39 AM Pairot Jamsri attached สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 57).doc to รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jun 29, 2014, 12:39 AM Pairot Jamsri deleted attachment สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรีปีการศึกษา2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2557).doc from รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jun 26, 2014, 3:13 AM Pairot Jamsri attached สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรีปีการศึกษา2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2557).doc to รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jun 26, 2014, 3:10 AM Pairot Jamsri deleted attachment สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 57).doc from รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jun 24, 2014, 7:15 PM Pairot Jamsri attached สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 57).doc to รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jun 24, 2014, 7:15 PM Pairot Jamsri deleted attachment สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 57).doc from รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jun 23, 2014, 2:36 AM Pairot Jamsri attached สรุปจำนวนอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธนบุรี ปีการศึกษา 2556(ฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 23 มิ.ย. 57).doc to รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556
Jun 23, 2014, 1:51 AM Pairot Jamsri attached มคอ.อ.ไพโรจน์ ภาคเรียนที่ 1 ปี56.rar to รายการหลักฐานของ ปีการศึกษา 2556

older | newer