ภาพกิจกรรม/โครงการ

ภาพการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2556


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments