ความเป็นมาของสำนักประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2545 ในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี ซึ่งต่อมาเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยธนบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2550 การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย/ระดับคณะวิชา/ระดับสาขาวิชา/และระดับหน่วยงานโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา พร้อมมีการจัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับแรกเมื่อปีการศึกษา 2545 เพื่อใช้เป็นกลไกในการประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกประจำปีการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 25475 ตุลาคม 2547 สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกคณะผู้ประเมินใช้เวลาในการตรวจประเมินเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก วันที่ 20 กันยายน 2547 เป็นการแนะนำตัวต่อผู้บริหารของวิทยาลัยฯ และเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของคณะวิชาต่างๆ การสัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปีและทุกคณะวิชา ช่วงที่สองวันที่ 45 ตุลาคม 2547 เป็นการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน กรรมการสภาวิทยาลัย นักศึกษาปัจจุบันทุกคณะทุกชั้นปี ภาคปกติ ภาคสมทบ นักศึกษาศิษย์เก่าและกลุ่มชุมชน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้างบัณฑิต ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่ สมาชิกสภาเขตพื้นที่ และผู้กำกับสถานีตำรวจ และมีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองประจำปีการศึกษา 2548 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 25491 ตุลาคม 2549 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบหลักฐาน เยี่ยมชมสถานที่ และสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาของสถานศึกษาตามเกณฑ์ 7 มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ในขณะเดียวกันสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้พัฒนาขึ้นตามลำดับโดยการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา คู่มือการประกันคุณภาพ คู่มือการเขียน SAR แนวทางการพัฒนาและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพภายใน โดยยึดแนวทาง/หลักการการประเมินตามคู่มือการประเมิน 7 มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และคู่มือการประเมิน 9 องค์ประกอบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินตามองค์ประกอบนโยบายของรัฐบาล (สถานศึกษา 3ดี) และสร้างเกณฑ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เป็นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดมา จนกระทั่งปัจจุบันมีการจัดโครงสร้างการประเมินการประกันคุณภาพที่ดี มีการประเมินและติดตามคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษาทั้งในระดับคณะ/สาขาอย่างต่อเนื่อง
 

ปรัชญา

            สร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาองค์ความรู้สู่บริการ สร้างสรรค์ศรัทธา นำพาสังคม

 

พันธกิจ

            1.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

            2.จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพ โดยมีแผนการดำเนินการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ

            3.ประสานงานผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยธนบุรี เพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการกำกับดูแลงานต่างๆ เพื่อการประกันคุณภาพ

            4.จัดกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกิดความเข้าใจและร่วมใจกันในการดำเนินการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

            5.จัดให้มีงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อการประชาสัมพันธ์ การสำรวจความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นแหล่งข้อมูลงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

Subpages (1): Our Staff
Comments